1 | 2 | 3
Przepisy prawa okre¶laj±, kto prawdopodobnie być szczę¶liwym posiadaczem kominka opalanego drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym. Istnieje pewna zwyczajowa znajomo¶ć wykonywania dodatkowego kanału wentylacyjnego w pokoju z kominkiem. Można natomiast zastosować zrównoważon± lub nadci¶nieniow± wentylację mechaniczn± nawiewno-wywiewn± (§ 150 ust. S± to osoby mieszkaj±ce w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych. Prawidłowo działaj±ca jest niezbędna w pomieszczeniach, gdzie przebywaj± zwierzęta czy ludzie, dopływaj±ce z zewn±trz powietrze zapewnia wymianę zużytego i zanieczyszczonego na ¶wieże, niezbędne do oddychania za¶ prawidłowej i bezpiecznej pracy urz±dzeń zużywaj±cych powietrze.Dla poprawnego funkcjonowania wentylacji i wyci±gu dymu duże znacznie ma wła¶ciwa miejsce i wyrób przewodów kominowych (§ 140, § 145).Po drugie niezmiernie ważnym zagadnieniem jest przypływ powietrza ¶wieżego do pomieszczenia z kominkiem w ilo¶ci niezbędnej do wentylacji i spalania, jeżeli kominek nie ma oddzielnego doprowadzenia powietrza.W rozwi±zaniach ze znacznie rzadziej aktualnie stosowanymi kominkami o obudowie otwartej warunkiem jest zapewnienie prędko¶ci przepływu w komorze spalania na poziomie co najmniej 0,2 m/s. Jeżeli wentylacja budynku została wykonana poprawnie, a jej funkcjonowanie nie budzi zastrzeżeń, żaden dodatkowy przewód nie jest potrzebny. Można również zatrzymać o wentylacji jako systemie zamkniętym występuj±cym np.